نام و کد درسآسیب شناسی عمومی
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازبافت شناسی
استاد درسدکتر تهمینه تاجیک
پست الکترونیک استادtajik.thm [at] gmail.com

اهداف درس

– آشنایی با آسیب سلولی و مسیرهای پاسخ سلول به عوامل آسیب رسان
– آشنایی با آسیب شناسی بیماریهای همودینامیک، ترومبوآمبولی و شوک
– یادگیری روند التهاب و ترمیم در بافت
– آشنایی با روند نئوپلازی، عوامل خطرزا و روشهای تشخیصی موجود

اهمیت و ضرورت درس

شناخت روند آسیب رسانی عوامل محرک در سلول و بافت زنده از شاخه های اصلی علوم پزشکی وپیراپزشکی است. این شاخه از علوم تجربی به درک بهتر دانشجویان از بافت سالم و بیمار و روشهای تشخیص انواع بیماری ها کمک می کند. در پایان این درس انتظار می رود دانشجویان روند آسیب سلول و پاسخهای سلول و بافت و تغییرات آنها را در حد نیاز یک کارشناس علوم آزمایشگاهی بدانند و بتوانند برخی مسیرهای آسیب رسان که منجر به بروز برخی اختلالات شایع می شود را توضیح دهند.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: Introduction to Pathology - Causes of Cell Injury - How to Draw a Mind Map

تعریف و کاربرد علم آسیب شناسی را بداند.
بتواند عوامل آسیب رسان به سلول را شرح دهد.
بتواند از محتوای تدریس شده نقشه ذهنی تهیه نماید.

جلسه دوم: Sequence of Events in Cell Injury and Cell Death -Reversible Cell Injury - Irreversible Cell Injury (Necrosis) - How to Draw a Concept Map

ترتیب وقایعی که در آسیب سلول رخ می دهد از آسیب برگشت پذیر تا مرگ سلول را بتواند شرح دهد.
تعریف نکروز را بداند و وقایع آن را شرح دهد.
بتواند از محتوای تدریس شده نقشه ذهنی تهیه نماید

جلسه سوم: Apoptosis - Mechanisms of Cell Injury and Cell Death - Citing and Referencing Using Vancouver Style

از انواع مرگ سلولی، آپوپتوز را شرح دهد.
مکانیسم های آسیب و مرگ سلول را بتواند توضیح دهد.
بتواند با استفاده از گوگل اسکالر به شیوه ونکوور رفرنس دهی نماید.

جلسه چهارم: Cellular Adaptations to Stress - Intracellular Accumulations - Pathologic Calcification

انواع سازگاریهای سلول را بداند.
بتواند تجمع برخی مواد رنگدانه ای با منشا داخلی و خارجی در بدن را توضیح دهد.
کلسیفیه شدن پاتولوژیک را بتواند شرح دهد.

جلسه پنجم: Hemodynamic Disorders, Thromboembolism, and Shock - Hyperemia - Congestion - Edema

پرخونی فعال و احتقانی را بتواند تعریف کند.
ادم و مکانیسم ایجاد آن را بداند.

جلسه ششم: Hemorrhage - Hemostasis and Thrombosis

بتواند خونریزی، نحوه تشکیل لخته و ترومبوز را شرح دهد.

جلسه هفتم: Hemostasis and Thrombosis - Thrombosis and Embolism - Infarction

تعریف و روند ایجاد آمبولی، ایسکمی و آنفارکتوس را بداند.

جلسه هشتم: Shock - Inflammation and Repair - Overview of Inflammation - Causes of Inflammation

تعریف و روند ایجاد شوک را بداند.
تعریف و علل ایجاد التهاب را شرح دهد.

جلسه نهم: امتحان میان ترم(آنلاین)

امتحان میان ترم(آنلاین)

جلسه دهم: Acute Inflammation -Reactions Of Blood Vessels In Acute Inflammation -Leukocyte Recruitment To Sites Of Inflammation

التهاب حاد را شرح دهد و واکنش عروق خونی و گلبول های سفید را در روند التهاب حاد بداند.

جلسه یازدهم: Phagocytosis and Clearance Of The Offending Agent -Mediators of Inflammation

فاگوسیتوز و نحوه ی پاکسازی عوامل مهاجم را بداند.
واسطه های آماسی دخیل در روند التهاب را بشناسد.

جلسه دوازدهم: Mediators of Inflammation

واسطه های آماسی دخیل در روند التهاب را بشناسد.

جلسه سیزدهم: Chronic Inflammation - Systemic Effects of Inflammation - Tissue Repair

بتواند انواع التهاب مزمن را توضیح دهد.
تاثیرات التهاب بر کل بدن را بداند.

جلسه چهاردهم: Tissue Repair - Chapter 6 Neoplasia -Overview

روند نوزایی و ترمیم زخم را بداند.

جلسه پانزدهم: Nomenclature - Epidemiology - Cancer Genes

نحوه ایجاد سلول سرطانی و نحوه نامگذاری تومورها را بداند.

جلسه شانزدهم: Hallmarks of Cancer

ویژگیهای تومورها و نحوه انتشار آنها را بیاموزد.

جلسه هفدهم: Etiology of Cancer - Clinical Aspects of Neoplasia - Grading and Staging of Cancer - Laboratory Diagnosis of Cancer

با پیش آگهی تومورها و انواع روشهای درمانی و تشخیصی آشنا شود.

منابع

1. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins basic pathology e-book. Elsevier Health Sciences; 2017 Mar 8.
2. Chou D. Henry’s clinical diagnosis and management by laboratory methods. JAMA. 2007 Apr 25;297(16):1827-33.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!