نام و کد درسآزمایشگاه بافت شناسی
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات15 جلسه
پیش نیازآناتومی نظری
استاد درسدکتر ابراهیم لطیفی
پست الکترونیک استادHormozel [at] yahoo.com

اهداف درس

دانشجویان  پس از گذراندن این واحد درسی باید اطلاعات کلی از بافت شناسی دستگاه های تشکیل دهنده بدن انسان را فرا گیرند.

اهمیت و ضرورت درس

آشنایی با سلول، انواع بافت های پایه اعم از پوششی، همبند، ماهیچه ای و عصبی و بافت شناسی دستگاه های مختلف بدن انسان با ذکر ویژگی های ساختاری، سلولی، محل قرارگیری و وظیفه آن ها

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: آشنایی و معارفه. بیان مشخصات درس و رئوس مطالب و ارائه منابع، قوانین و تعداد جلسات کلاس و نحوه ارزشیابی. روش های مطالعه در بافت و آماده سازی مقاطع میکروسکوپی و معرفی انواع میکروسکوپ ها

• منابع، قوانین و تعداد جلسات کلاس، نحوه ارزشیابی و تاریخ امتحانات را بداند.
• انواع میکروسکوپ و اجزای آنرا را بشناسد.
• نحوه آماده سازی مقاطع میکروسکوپی را بداند.

جلسه دوم: خلاصه ای از سلول شناسی و چگونگی تشکیل بافت، معرفی انواع بافت ها.

• آشنایی کلی با بافت شناسی بدن انسان و نحوه تشخیص آنها را داشته باشد.

جلسه سوم: معرفی بافت پوششی و انواع آن. بررسی غدد مترشحه برون ریز.

• آشنایی با انواع بافت پوششی و نحوه تشخیص آنها را
• بافت شناسی غدد برون ریز را بشناسد.

جلسه چهارم: بافت همبند و معرفی انواع بافت همبند عمومی و اختصاصی. بررسی بافت همبند چربی.

• آشنایی با بافت همبند و موقعیت آنها و نحوه تشخیص آنها را داشته باشد.
• انواع بافت همبند را بشناسد.

جلسه پنجم: بافت شناسی غضروف و استخوان و خلاصه ای از انواع رشد استخوانی.

• بافت استخوان و غضروف را بشناسد.

جلسه ششم: بافت شناسی عضله شامل انواع بافت های عضلانی بدن.

بافت شناسی انواع عضلات بدن و  نحوه تشخیص آنها را  را فرا گیرد

جلسه هفتم: بافت شناسی دستگاه گردش خون شامل عضله قلبی و انواع عروق خونی و خلاصه ای از بافت خون و سلول های خونی.

بافت قلب و عروق و دستگاه گردش خون را بشناسد

جلسه هشتم: بافت شناسی دستگاه تنفس شامل بافت ریه و بینی، حنجره و نای.

آشنایی با  نحوه تشخیص بافت شناسی بخش فوقانی و تحتانی دستگاه تنفسی را داشته باشد.

جلسه نهم: بافت شناسی دستگاه گوارش شامل زبان، حلق، مری، معده

• آشنایی با بافت شناسی بخش فوقانی دستگاه گوارش را داشته باشد.

جلسه دهم: بافت شناسی دستگاه گوارش شامل روده ها و غدد ضمیمه گوارشی (کبد و لوزالمعده)

• آشنایی با بافت شناسی بخش تحتانی دستگاه گوارش واقع در حفره شکمی داشته باشد.
• بافت ضمایم دستگاه گوارش را بشناسد.

جلسه یازدهم: بافت شناسی دستگاه ادراری شامل ساختار کلیه، میزنای، میزراه و مثانه

آشنایی کلی به بافت شناسی دستگاه ادرای داشته باشد و بتواند اجزای آن را تشخیص دهد.

جلسه دوازدهم: بافت شناسی دستگاه تناسلی ماده و نر شامل غدد تناسلی (بیضه و تخمدان) و دستگاه تناسلی خارجی (پنیس و واژن)

• آشنایی کلی به بافت شناسی دستگاه تناسلی نر را داشته باشد.
• آشنایی کلی به بافت شناسی دستگاه تناسلی ماده را داشته باشد.
• بتواند مباحث فوق را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد.

جلسه سیزدهم: بافت عصبی شامل انواع سلول های سیستم عصبی و ماده سفید و خاکستری در مغز و نخاع

آشنایی کلی به دستگاه عصبی و مغز و نخاع و انواع سلول های آن را داشته باشد.

جلسه چهاردهم: بافت شناسی سیستم لنفاوی شامل تیموس و طحال و عقده های لنفاوی.

• بافت تمامی اندام های دستگاه لنفاوی را بشناسد.
• بتواند مبحث فوق را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد.

منابع

بافت شناسی پایه جان کوئیرا. نویسنده: لوییس جان کوئیرا، مترجمین: دکتر غلامرضا حسن زاده و …،انتشارات خسروی، ویرایش 15، 2018.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!