نام و کد درسانگل شناسی پزشکی عملی 1
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات15 جلسه
هم نیازانگل شناسی پزشکی 1
استاد درسمجید گنج بخش
پست الکترونیک استادmganjbakhsh14[at]gmail.com

اهداف درس

آشنایی با آزمایشگاه و روش های اصولی تشخیص انگلهای انسانی و بیماری های انگلی

اهمیت و ضرورت درس

آشنایی با آزمایشگاه بالینی انگل شناسی- اصول ایمنی در آزمایشگاه انگل شناسی – روش های گوناگون تشخیص آزمایشگاهی ،مشاهده ماکروسکوپی و میکروسکوپی انگل های انسانی و بیماری زا ( هلمنتولوژی پزشکی)

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: کلیات وآشنائی با آزمایشگاه بالینی انگل شناسی

آشنائی کامل با وسائل وتجهیزات درآزمایشگاه بالینی انگل شناسی داشته باشد، بحث ایمنی درآزمایشگاه بالینی انگل شناسی را بشناسد و آنها را اجرائی نماید.

جلسه دوم: نمونه ها ، اصول کار ونمونه برداری در آزمایشگاه انگل شناسی پزشکی

چه نمونه هائی  به آزمایشگاه انگل شناسی ویا در آن انجام میگردد ؟ ،روشهای صحیح نمونه برداری مواد دفعی ، ادار ، واژینال ، خون ونسج ، را بداند

طرزکارِصحیح با میکروسکوپ ، نگهداری وتمیزنمودن آن  کاربرد سانتریفوژ ، کاربردهود رادانسته وآنها را درآزمایشگاه اجرائی نماید

جلسه سوم: انواع روشهای تشخیص آزمایشگاهی ساده

انواع مواد و محلول های مورد نیاز وروشهای صحیح آزمایشات مستقیم وت مونت ، رنگ آمیزی ساده را بداند و انجام دهد.

جلسه چهارم: روشهای تشخیص آزمایشگاهی مستقیم ، روشهای تغلیظی

انجام آزمایشات ماکروسکوپی ازجملهرنگ ،قوام ، منظره ، مشاهده کرم بالغ ، بندها و… را بیآموزد.

جلسه پنجم: انواع روش های فلوتیشن ( ,ویلیس و....

ساختن محلول های ویلیسز ، شیتر و… طی دستوالعملی که توسط مدّرس دراختیار دانشجویان قرار داده می شودو انجام آزمایشات فوق

جلسه ششم: انواع روش های سدیمانتیشن

ساختن محلول های فرمالین دترجنت ،و…… طی دستورالعملی که توسط مدّرس دراختیار دانشجویان قرار داده می شودو انجام آزمایشات فوق

جلسه هفتم: کوئیز - ترماتودها

روشهای تشخیص آزمایشگاهی فاسیولیاها – شیستوزوما ها، دیکروسلیوم و ……

جلسه هشتم: سستودها

روشهای تشخیص آزمایشگاهی تنیا ها ( ساژیناتا، سولیوم ، اکینوکوکوس ،همینولپیس ناناو..)

جلسه نهم: نماتودها 1

روشهای تشخیص آزمایشگاهی اسکاریس ، اکسیور

جلسه دهم: نماتودها 2

روشهای تشخیص آزمایشگاهی کرمهای قلابدار ، تریکوسفال و تریشین و…..

جلسه یازدهم: روش های رنگ آمیزی اختصاصی

انجام وآماده سازی روش های رنگ آمیزی اختصاصی ( موسی کارمن مایر ، فوشین و …….
طی دستوالعملی که توسط مدّرس دراختیار دانشجویان قرار داده می شودو انجام آزمایشات فوق

جلسه دوازدهم: آزمایشات اختصاصی

روش های تشخیص اختصاصی و ایمنولوژی ومولکولی انگل ها

جلسه سیزدهم: آزمایشات کشت و جداسازی انواع لاروهای انگل های

روشهای تشخیص آزمایشگاهی و جداسازی انواع لاروهای انگل های انسانی از غیر انسانی
جمع آوری نمونه توسط هر دانشجو و انجام آزمایشات مربوطه

جلسه چهاردهم: آزمایشات چربی

روشهای تشخیص آزمایشگاهی ، Faty drop  انواع جربی ها

جلسه پانزدهم: رویو

مرور کلی برموارد گذشته ،
رفع اشکالات دانشجویان

جلسه شانزدهم: امتحان عملی

منابع

1- Brown ,H .W .,and Neva, F.A., Basic clinical parasitology.
2- Markell, V . J . Medical parasitology.
3- روشهای تشخیص آزمایشگاهی درانکل شناسی پزشکی ( درسنامه عملی )، گنج بخش ، انتشارات تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، 1390
4-روش های آزمایشگاهی انگل شناسی، غروی، انتشارات تهران، تیمورزاده،1384

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!