نام و کد درسانگل شناسی 2
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازانگل شناسی 1
استاد درسدکتر ساناز ده باشی
پست الکترونیک استادsanazdehbashi [at] yahoo.com

اهداف درس

یادگیری کلیه عوامل انگلی بیماری­زای انسان اعم از انگل­های دارای انتشار وسیع و محدود و نادر و آشنایی با خصوصیات بیولوژیکی، بیماری­زایی، تشخیص، درمان، پیشگیری و کنترل و اپیدمیولوژی آن­ها.

اهمیت و ضرورت درس

آموزش انگلها شامل: انواع تک یاختگان روده­ای، خونی و نسجی و حشرات بیماریزای انسان

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: کلیات انگل شناسی (مورفولوژی، تاکسونومی و اعمال حیاتی)

آشنایی با کلیات تک یاخته ها و نحوه تقسیم بندی آن ها
آشنایی با عملکردهای سلولی در تک یاخته ها

جلسه دوم: شاخه اپی کمپلکسا: پلاسمودیوم ها

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان بیماری مالاریا

جلسه سوم: شاخه اپی کمپلکسا: خانواده سارکوسیستیده (توکسوپلاسما)

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان توکسوپلاسموز

جلسه چهارم: شاخه اپی کمپلکسا: خانواده سارکوسیستیده (سارکوسیستیس)

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان

جلسه پنجم: شاخه اپی کمپلکسا: خانواده سارکوسیستیده (سیکلوسپورا، کریپتوسپوریدیوم، ایزوسپورا، پنوموسیستیس)

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان

جلسه ششم: شاخه سارکوماستیگوفورا تاژک داران خون و نسج (لیشمانیا)

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان لیشمانیوز

جلسه هفتم: شاخه سارکوماستیگوفورا تاژک داران خون و نسج (تریپانوزوم)

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان

جلسه هشتم: امتحان میان ترم

امتحان میان ترم

جلسه نهم: شاخه سارکوماستیگوفورا تاژک داران دستگاه گوارشی، ادراری و تناسلی (ژیاردیا، کیلوماستیکس)

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان

جلسه دهم: شاخه سارکوماستیگوفورا تاژک داران دستگاه گوارشی، ادراری و تناسلی (تریکوموناس، دی آنتاموبا)

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان

جلسه یازدهم: شاخه سارکوماستیگوفورا آمیب ها (آنتاموبا، یدآموبا)

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان

جلسه دوازدهم: شاخه سارکوماستیگوفورا آمیب ها ( آمیبب های آزاد، بلاستوسیستیس)

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان

جلسه سیزدهم: شاخه مژه داران (بالانتیدیوم)

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری و درمان  کوکسیدیا های روده ای

جلسه چهاردهم: کلیات حشره شناسی (ساختمان, مورفولوژی و تاکسونومی)

افتراق حشرات بر اساس شکل ظاهری و بیماریزایی

جلسه پانزدهم: پشه خاکی, پشه آنوفل جرب

شناخت انواع پشه خاکی و آنوفل بیماریزا دخیل در لیشمانیوز و مالاریا در جهان و ایران

جلسه شانزدهم: کک،ساس، کنه ، شپش

شناخت حشرات بیماری­زا برای انسان

منابع

1- Basic Clinical Parasitology By/ Brown, Latest ed.
2- Medical Parasitology By/ Markell, Latest ed.
3- تک یاخته شناسی پزشکی, دکتر غروی , انتشارات تیمورزاده, آخرین چاپ.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!