نام و کد درساصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات8 جلسه
پیش نیازفیزیک حیاتی و بیوشیمی پزشکی 2
استاد درسدکتر حسین جاوید
پست الکترونیک استادJavidh@varastegan.ac.ir

اهداف درس

شناسایی اجزاء مختلف، مکانیسم عمل وکاربرد دستگاه‌های آزمایشگاهی، حفاظت و نگهداری صحیح ازاین دستگاه‌ها.

اهمیت و ضرورت درس

اصول فنی و نحوه صحیح کار و مراقبت ازدستگاه‌های آزمایشگاهی شامل: میکروسکوپ, سانتریفوژ, PHمتر, اسپکتروفتومتر, فلیم فتومتر, سل‌کانتر, فلوسایتومتر و اتوآنالیزرهای بیوشیمی

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: اصول میکروسکوپی

اصول میکروسکوپی: طرزکارصحیح با میکروسکوپ, انواع روغن ایمرسیون وکاربرد هریک, مواظبت از میکروسکوپ
انواع میکروسکوپ: میکروسکوپ فازکنتراست, میکروسکوپ دارک فیلد, میکروسکوپ پولارزید, میکروسکوپ الکترونی.

جلسه دوم: انواع ابزارهای جداکننده فاز جامد و مایع

انواع ابزارهای جداکننده فاز جامد و مایع، سانتریفوژ و میکروفیوژ
اصول نگهداری و مراقبت ازسانتریفوژها.

جلسه سوم: انواع پیپتورها, سمپلرها و روش ونگهداری و مراقبت ازآن‌ها.

انواع پیپتورها, سمپلرها و روش ونگهداری و مراقبت ازآن‌ها.
اصول فنی دستگاه‌های PHمتر و روش نگهداری و مراقبت از آن‌ها.

جلسه چهارم: اصول فنی اسپکتروفتومتر و فلیم فتومتر و مراقبت ازآن‌ها.

اصول فنی اسپکتروفتومتر و فلیم فتومتر و مراقبت ازآن‌ها.

جلسه پنجم: اساس دستگاه سل کانتر, دستگاه‌های بر پایه مقاومت الکتریکی,

اساس دستگاه سل کانتر, دستگاه‌های بر پایه مقاومت الکتریکی, دستگاه‌های برپایه پراکندگی نور, محدودیت ها و عناصر و عوامل مداخله گردرشمارش سلول‌های خونی,کالیبراسیون سل کانتر, حفظ و نگهداری از سل کانتر.

جلسه ششم: اساس فلوسایتومتری, قطعات اصلی دستگاه, روش آنالیزسلولی

اساس فلوسایتومتری, قطعات اصلی دستگاه, روش آنالیزسلولی, روش تهیه نمونه و ارزیابی داده‌ها

جلسه هفتم: اصول فنی گاما کانتر و بتاکانتر و روش مراقبت ونگهداری از آن‌ها.

اصول فنی گاما کانتر و بتاکانتر و روش مراقبت ونگهداری از آن‌ها.

جلسه هشتم: اصول فنی اتوآنالیزرهای بیوشیمی, روش‌های کالیبراسیون

اصول فنی اتوآنالیزرهای بیوشیمی, روش‌های کالیبراسیون, عوامل و عناصر مداخله گر در دقت و صحت نتایج و روش و نگهداری و مراقبت از آن‌ها.

منابع

1- Hematology RODAK2002. Latest ed.
2- Flow cytometry and cell sorting, Radbruch. Latest ed.
3- Electionics and instrumentation for clinical Laboratory (Eggert) wiley medical. Latest ed.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!