نام و کد درسبهداشت عمومی و اپیدمیولوژی
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات13 جلسه
پیش نیاز-
استاد درسدکتر فاطمه کیفی
پست الکترونیک استادkeifyf [at] varastegan.ac.ir

اهداف درس

هدف از ارائه بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی در طرح درس رشته علوم آزمایشگاهی، افزایش دانش و مهارت دانشجویان در روش شناسی اپیدمیولوژی و آشنایی با روش های آماری مورد استفاده در اپیدمیولوژی، می باشد. انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن این واحد علاوه بر کسب اطلاعات در زمینه اپیدمیولوژی، با نقد دقیق مطالعات در جهت کمک به رعایت اصول علمی روشهای تحقیق و گردآوری داده ها و تحلیل آن آشنا شده و سپس بتوانند در ساختارهای پزشکی و سلامت جامعه فعالیت نمایند.

اهمیت و ضرورت درس

این درس برای واحد بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی به صورت جدا برگزار خواهد شد. سرفصلهای بخش اپیدمیولوژی به صورت زیر می باشد:
1- مبانی اپیدمیولوژی
2- روشهای انتقال بیماریها
3- اندازه گیری وقوع بیماری
4- انواع مطالعات توصیفی در اپیدمیولوژی
5- تجزیه و تحلیل مطالعه مورد-شاهدی
6- تجزیه و تحلیل مطالعه کوهورت
7- تجزیه و تحلیل مطالعه کارآزمایی بالینی
8- نقش ژنتیک بر اپیدمیولوژی و وقوع بیماریها

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: بیان طرح درس و قوانین و مقررات کلاس

1- با طرح درس مبانی اپیدمیولوژی آشنا شود.
2- قوانین و مقررات برگزاری کلاس آفلاین و آنلاین را بداند.
3- با شیوه برگزاری و ارزشیابی واحد مبانی اپیدمیولوژی آشنا شود.

جلسه دوم: مبانی اپیدمیولوژی

1-تعریف اپیدمیولوژی را بداند.
2- با اهداف اپیدمیولوژی آشنا شود.
3- با سطوح پیشگیری از بیماریها آشنا شود.
4- با روشهای اجرای برنامه های پیشگیری آشنا شود.
5- بتواند به سوالات مربوط به ارتباط پیشگیری و درمان پاسخ دهد.

جلسه سوم: روشهای انتقال بیماریها

1- با عواملی که با افزایش خطر ابتلاء به بیماری در انسان مرتبط می‌باشند، آشنا شود.
2- روشهای انتقال بیماریها را بداند.
3- با طیف بیماریهای مختلف آشنا شود.
4- با مفاهیم ضروری در اپیدیولوژی آشنا شود.
5- آشنایی با اصطلاحات مربوط به اپیدمیولوژی مانند دوره کمون، ایمنی گروهی، میزان حمله، میزان کشندگی
6- مراحل مختلف بررسی طغیان حاد یا اپیدمی یک بیماری را بیان نماید.
7- به سوالات مربوط به میزان حمله و میزان کشندگی پاسخ دهد.

جلسه چهارم: اندازه گیری وقوع بیماری-ابتلا

1- با اصطلاحاتی مانند نسبت، تناسب و میزان آشنا شود.
2- به سوالات مربوط به نسبت، تناسب و میزان پاسخ دهد.
3- با انواع میزان ها آشنا شود.
4- با نشانگرهای ابتلا به بیماری آشنا شود.
5- رابطه بین شیوع و بروز را بررسی نماید.
6- به سوالات مربوط به شیوع و بروز پاسخ دهد.

جلسه پنجم: اندازه گیری وقوع بیماری-مرگ و میر

1- ارتباط بین شیوع، بروز و طول مدت بیماری را بداند.
2- به سوالات مربوط به شیوع و بروز و ارتباط بین آنان پاسخ دهد.
3- با روشهای اندازه گیری مرگ و میر آشنا شود.
4- با مباحث مربوط به اندازه گیری میزان کشندگی آشنا شود.
5- با دالی و روش اندازه گیری آن آشنا شود.
6- به سوالات مربوط به روشهای اندازه گیری وقوع بیماری پاسخ دهد.

جلسه ششم: حل مسائل مربوط به اندازه گیری وقوع بیماریها

1- توانایی حل مسائل مربوط به اندازه گیری وقوع بیماریها را بدست آورد.
2- مشارکت فعال در کلاس داشته باشد.
3- اطلاع از مطالعه مباحث قبل توسط استاد فراهم شود.

جلسه هفتم: انواع مطالعات توصیفی در اپیدمیولوژی

1- با انواع مطالعات در اپیدمیولوژی آشنا شود.
2- انواع مطالعات توصیفی را نام ببرد.
3- به پرسشنامه مربوط به مطالعات توصیفی به خوبی پاسخ دهد.
4- با مطالعه گزارش موردی آشنا شود.
5- با مطالعه گزارش موردها آشنا شود.
6- با مطالعه اکولوژیکی آشنا شود.
7- با مطالعه مقطعی و تجزیه و تحلیل آن آشنا شود.

جلسه هشتم: تجزیه و تحلیل مطالعه مورد-شاهدی

1- با مطالعه مورد-شاهدی آشنا شود.
2- با مراحل انجام یک مطالعه مورد-شاهدی آشنا شود.
3- با شیوه تجزیه و تحلیل مطالعه مورد-شاهدی آشنا شود.
4- بتواند نسبت شانس (OR) را محاسبه نماید.
5- به سوالات مربوط به مطالعات مورد-شاهدی به خوبی پاسخ دهد.
6- پرسشنامه مربوط به مطالعه مورد-شاهدی را پاسخ دهد.
7- با نرم افزار SPSS جهت محاسبه OR آشنا شود.

جلسه نهم: حل مسائل مربوط به مطالعات توصیفی و مورد-شاهدی

1- توانایی حل مسائل مربوط به مطالعات توصیفی و مورد-شاهدی را بدست آورد.
2- مشارکت فعال در کلاس داشته باشد.
3- اطلاع از مطالعه مباحث قبل توسط استاد فراهم شود.
4- با کاربرد نرم افزار spss در مطالعات مورد شاهدی آشنا می شود

جلسه دهم: تجزیه و تحلیل مطالعه کوهورت

1- با مطالعه کوهورت آشنا شود.
2- با مراحل انجام یک مطالعه کوهورت آشنا شود.
3- با شیوه تجزیه و تحلیل مطالعه کوهورت آشنا شود.
4- بتواند خطر نسبی (RR) را محاسبه نماید.
5- به سوالات مربوط به مطالعات کوهورت به خوبی پاسخ دهد.
6- پرسشنامه مربوط به مطالعه کوهورت را پاسخ دهد.
7- با نرم افزار SPSS جهت محاسبه RR آشنا شود.

جلسه یازدهم: تجزیه و تحلیل مطالعه کارآزمایی بالینی

1- با مطالعه کارآزمایی بالینی آشنا شود.
2- با مراحل انجام یک مطالعه کارآزمایی بالینی آشنا شود.
3- با شیوه تجزیه و تحلیل مطالعه کارآزمایی بالینی آشنا شود.
4- به سوالات مربوط به مطالعات کارآزمایی بالینی به خوبی پاسخ دهد.
5- با انواع مطالعات کارآزمایی بالینی آشنا شود.
6- پرسشنامه مربوط به مطالعه کارآزمایی بالینی را پاسخ دهد.
7- با نرم افزار SPSS جهت محاسبه ضریب همبستگی آشنا شود.

جلسه دوازدهم: نقش عوامل ژنتیکی و زیست محیطی در تولید بیماریها

1- با کاربرد مباحث ژنتیکی در اپیدمیولوژی آشنا شود.
2- با میزان تاثیر ژنتیک و محیط بر وقوع بیماریها آشنا شود.

جلسه سیزدهم: رفع اشکال جلسه ارتباط ژنتیک و اپیدمیولوژی

1- توانایی حل مسائل مربوط به ارتباط ژنتیک و اپیدمیولوژی را بدست آورد.
2- مشارکت فعال در کلاس داشته باشد.
3- اطلاع از مطالعه مباحث قبل توسط استاد فراهم شود.

منابع

1- اپیدمیولوژی لئون گوردیس (ویرایش چهارم، ترجمه دکتر صباغان و دکتر هلاکوئی)
2- اصول اپیدمیولوژی مازنر
3- اپیدمیولوژی بیگل هول
4- روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی تالیف دکترکاظم محمد
5- درسنامه پزشکی اجتماعی پارک
6- اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر، اپیدمیولوژی بیماری های غیرواگیر، اپیدمیولوژی سرطانها ( سه جلد) ، پروین یاوری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!